หลักสูตร


G Suite for Education

Mobile Appliacation Development

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning

Web Development

Graphic Design

ระยะเวลา

1 วัน

1 วัน

2 วัน

2 วัน

2 วัน

2 วัน

2 วัน

2 วัน

3 ชั่วโมง

4 วัน

4 วัน

4 วัน

4 วัน

2 วัน

2 วัน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

2 วัน

2 วัน

2 วัน

วิทยากร

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ

นายอภิชาติ  รอดนิยม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นายนพดล เพ็ญประชุม

นางสาวสุพัตรา  ทองสุข

นางสาวสุพัตรา  ทองสุข

นางสาวสุพัตรา  ทองสุข