บุคลากร

channan

ผู้อำนวยการ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร.

PiTi

นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล
รักษาการรองผู้อำนวยการ

 a2
พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม

          ธุรการอบรม
 รูปท่านไกรสร
พระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร

          ธุรการอบรม
 We
นายวิศรุต จิมานัง

             ธุรการอบรม
 nop
     นายนพดล เพ็ญประชุม
        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 tour
     นายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ
        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 mai
     นางสาวสุภัตรา ทองสุข
        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม