หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (สำนักทะเบียนและวัดผล)


Visual Composer is the #1 Frontend and Backend drag and drop page builder. All the content within pages and posts for this demo were built with this and the theme options.

Check it out!

ผลงานผู้ฝึกอบรม


หลักสูตรฝึกอบรม

Drive-File-Stream-20

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (สำนักทะเบียนและวัดผล)

ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 12.30 – 16.30 น.

Drive-File-Stream

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 12.30 – 16.30 น.

แบนเนอร์พี่ตี๋120161

หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 3 สำหรับบุคลากรกองกลาง มจร

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561