แบบประเมิน


แบบประเมิน หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรคณะพุทธศาสตร์

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

แบบประเมิน หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.2561

แบบประเมิน หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.2561

แบบประเมินหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561