ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) 

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม หลักสูตร “การสร้างสรรค์งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ G Docs” 

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education” 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐