ติดต่อเรา


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย
13170
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

con_tel 0-3524-8082

e-Mail :  ITtraining@mcu.ac.th
Website: http://training.mcu.ac.th

 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Leave a Reply