เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา
เพื่อสร้างนักศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
ผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยงานมหาวิทยาลัย