ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 สมัครอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/0ycG7XcJ8uKduk8j2