ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก

 


ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/0B95KoOz1lXaUOG5aZ0E2Y09nd00

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม
 https://goo.gl/forms/76kneqvuNYBUXzkF3

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)


 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม : https://goo.gl/forms/R6v6C8M24sA0Pt0t1

 

ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” 

ระหว่างวันที่ 24 – 25  ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างสรรงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (G Docs)


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร ส่วนกลาง เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การสร้างสรรงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (G Docs)

ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์อบรม

https://drive.google.com/drive/folders/0B__r2TswemmpNjc4dEFFd21najA

แบบประเมินการอบรม https://goo.gl/forms/b6pBSivZ0nYkFkvz1

ภาพบรรยากาศการอบรม http://www2.it.mcu.ac.th/?p=6612

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร ส่วนกลาง เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education

ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลิงค์เอกสาร https://docs.google.com/document/d/1d0lElEEgby2fUx4-V1VZv7WELIbxh6LKT1NEPGqQZpk/edit

แบบประเมินการอบรม
 https://goo.gl/forms/bhI3ZLLyZW5iEiIr1

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง


Google-Site-banner

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(C๑๑๔)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ  เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application

071059

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ  บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

pre-ccnaEditBanner2

ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โดยวิทยากร คุณศรี แก้วงาม

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่นี้ และส่งแบบตอบรับได้ที่ อีเมล์ : ITtraining@mcu.ac.th หรือ อัพโหลดไฟล์ผ่าน ทางเว็บไซต์ training.mcu.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือติดต่อโดยผู้ประสานงาน ๐๙๕ – ๕๑๘ – ๙๒๔๒(ปีใหม่)  และทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th หรือทาง Facebook : MCUit

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”

network-Internet

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ส่งแบบตอบรับได้ที่e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร