ตารางหลักสูตร


ตารางหลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562

ลำดับ

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

สม้ครอบรม

1

เทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0

17 มกราคม 62

หลักสูตร Infographic

ฟรี

 

2

Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนงาน

23 – 24 มกราคม 62

รายละเอียด

ฟรี

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรคณะพุทธศาสตร์


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรคณะพุทธศาสตร์)

ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี)

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)

ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides)

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 สมัครอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/0ycG7XcJ8uKduk8j2

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล)

ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบประเมินการอบรม https://goo.gl/forms/r5w9GUDvO8vn4oAC2

หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 3 สำหรับบุคลากรกองกลาง มจร


หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 3 สำหรับบุคลากรกองกลาง มจร

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561

เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/0B95KoOz1lXaUUDJ4T3lDX3pnNjQ?usp=sharing