ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (C๑๑๔)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ […]

  ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (C๑๑๔)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญ  เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th […]

  ขอนิมนต์ เชิญ เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญ  เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ  บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากร คุณศรี แก้วงาม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่นี้ และส่งแบบตอบรับได้ที่ อีเมล์ […]

  ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ  บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากร คุณศรี แก้วงาม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่นี้ และส่งแบบตอบรับได้ที่ อีเมล์ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ : ๐๓๕ – […]

  ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ : ๐๓๕ – […]

  Continue Reading...

 • ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สำรองที่นั่งได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ […]

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สำรองที่นั่งได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ […]

  Continue Reading...

 •   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ / เชิญ ผู้สนใจ เข้าอบรม หลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

    ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์ / เชิญ ผู้สนใจ เข้าอบรม หลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น จึงขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ […]

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น จึงขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ″ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม […]

  ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร้บการอบรม หลักสูตร Computer Art & Graphic Design

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ″ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม […]

  Continue Reading...

 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ณ […]

  ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ณ […]

  Continue Reading...

 • ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สนใจ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจ ได้จากตารางนี้ค่ะ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

  ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สนใจ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจ ได้จากตารางนี้ค่ะ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

  Continue Reading...