ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง


Google-Site-banner

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(C๑๑๔)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ  เข้าอบรม หลักสูตร Using Google Drive & Hangouts Application

071059

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ  บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

pre-ccnaEditBanner2

ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โดยวิทยากร คุณศรี แก้วงาม

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่นี้ และส่งแบบตอบรับได้ที่ อีเมล์ : ITtraining@mcu.ac.th หรือ อัพโหลดไฟล์ผ่าน ทางเว็บไซต์ training.mcu.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือติดต่อโดยผู้ประสานงาน ๐๙๕ – ๕๑๘ – ๙๒๔๒(ปีใหม่)  และทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th หรือทาง Facebook : MCUit

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”

network-Internet

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ส่งแบบตอบรับได้ที่e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒


ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

1411108621
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สำรองที่นั่งได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๕, ๘๐๗๕, E-mail : ITtraining@mcu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร
040859-virus-training-course-outline

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน


29062559

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ / เชิญ ผู้สนใจ เข้าอบรม

หลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙นี้

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) ส่วมภูมิภาค


ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง  (Web CMS Advance  Development)สำหรับส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (C๑๑๕)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ใน การนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือ สามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th   ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าพาหนะและค่าที่พักในการอบรมได้จาก ต้นสังกัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น


59-04-18cmsbasic1

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น

ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น จึงขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

 

รายละเอียด

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร้บการอบรม หลักสูตร Computer Art & Graphic Design


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

“หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ″

Photoshop-28-29-0359

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
ชั้น ๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หรือ โทร: ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th และ www.training.mcu.ac.th และช่องทาง FACEBOOK : MCU IT หรือช่องทาง Email: training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ค่ะ

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

“หลักสูตร การติดตั้งและใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows 10”

bannerNEW210359

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โดยวิทยากร มากความสามารถทางด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
นายวิศรุต  จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
ชั้น ๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หรือ โทร: ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th และ www.training.mcu.ac.th และช่องทาง FACEBOOK : MCU IT หรือช่องทาง Email: training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิก