ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น


59-04-18cmsbasic1

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น

ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS เบื้องต้น จึงขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

 

รายละเอียด