ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) ส่วมภูมิภาค


ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง  (Web CMS Advance  Development)สำหรับส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (C๑๑๕)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ใน การนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือ สามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th   ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าพาหนะและค่าที่พักในการอบรมได้จาก ต้นสังกัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: