ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน


29062559

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ / เชิญ ผู้สนใจ เข้าอบรม

หลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙นี้

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่