ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒


ขอนิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากรส่วนกลางผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ ๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

1411108621
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สำรองที่นั่งได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๕, ๘๐๗๕, E-mail : ITtraining@mcu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร
040859-virus-training-course-outline