ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”

network-Internet

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ส่งแบบตอบรับได้ที่e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร