ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจเข้าร้บการอบรม หลักสูตร Computer Art & Graphic Design


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

“หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ″

Photoshop-28-29-0359

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
ชั้น ๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หรือ โทร: ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th และ www.training.mcu.ac.th และช่องทาง FACEBOOK : MCU IT หรือช่องทาง Email: training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ค่ะ