ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress

ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์