หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream บุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี


หลักสูตร การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream (บุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี)

ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม