หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 3 สำหรับบุคลากรกองกลาง มจร


หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 3 สำหรับบุคลากรกองกลาง มจร

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561

เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/0B95KoOz1lXaUUDJ4T3lDX3pnNjQ?usp=sharing