ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม