ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร : 035 – 248 – 195 หรือ  ชั้น 4 ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร และ ทาง Facebook : MCU IT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/0B95KoOz1lXaUOG5aZ0E2Y09nd00

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม
 https://goo.gl/forms/76kneqvuNYBUXzkF3