พระครูปลัดนายกวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร Joomla รุ่น 1


1493185_620168158019946_1516896164_n

พระครูปลัดนายกวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla (เฉพาะส่วนกลาง) ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม เป็นเวลา ๓ วัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย