หลักสูตร Cisco Network Router/Switch Configuration & Management


131256

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Cisco Network Router/Switch Configuration & Management ”
เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ให้รองรับการพัฒนาระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูงที่จะมีการขยาย
ความเร็วเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Cisco Network Router/Switch Configuration & Management

วันแรก
1. ภาพรวม ระบบเครือข่าย MCUNet ปัจจุบัน
2. IP Address
3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมจำลองเครือข่าย Package Tracer
4. การติดตั้ง Router ในโปรแกรม Package Tracer
4.1 ติดตั้งปกติ
– จำลองเครือข่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย Router, Switch, Server, PC
– เชื่อมต่ออุปกรณ์และสายสัญญาณ
– กำหนดค่าเบื้องต้นให้ Router เช่น Hostname, IP, User
– Nat, DHCP
– ทดสอบการทำงานของระบบ
4.2 ติดตั้งเพื่อทำงานร่วมกับ Switch ผ่าน Vlan
– จำลองเครือข่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย Router, Switch, Server, PC
– เชื่อมต่ออุปกรณ์และสายสัญญาณ
– กำหนดค่าเบื้องต้นให้ Router และ Switch เช่น Hostname, IP, User
– Vlan
– ทดสอบการทำงานของระบบ

วันที่สอง
5. การติดตั้ง Router โดยใช้อุปกรณ์จริง
– แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Cisco Router
– เชื่อมต่ออุปกรณ์และสายสัญญาณ
– การติดตั้ง Router ผ่านสาย Console
6. การตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่สาม
1. การติดตั้งผ่าน command line
– การติดตั้ง Switch ผ่านสาย Console
– กำหนดค่าเบื้องต้นให้ Switch เช่น Hostname, IP, User
– Vlan
– Spanning-tree
2. การติดตั้งผ่าน gui
– การติดตั้ง Switch ผ่าน Browser
– กำหนดค่าเบื้องต้นให้ Switch เช่น Hostname, IP, User
– Vlan
– Spanning-tree
3. การตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น
– Mac address
– Status
– Log