บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management) โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ C ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
IMG_7532IMG_7533IMG_7534IMG_7536IMG_7538IMG_7539websecuriry58-03-26