วิดีโอการอบรมหลักสูตร Web development fundamental level (CSS3 & HTML5+Bootstrap3) ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 60


วิดีโอการอบรมหลักสูตร Web development fundamental level (CSS3 & HTML5+Bootstrap3) Part#1

วิดีโอการอบรมหลักสูตร Web development fundamental level (CSS3 & HTML5+Bootstrap3) Part#2

วิดีโอการอบรมหลักสูตร Web development fundamental level (CSS3 & HTML5+Bootstrap3) Part#3

วิดีโอการอบรมหลักสูตร Web development fundamental level (CSS3 & HTML5+Bootstrap3) Part#4

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย(Website Security Management) โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ C ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
IMG_7532IMG_7533IMG_7534IMG_7536IMG_7538IMG_7539websecuriry58-03-26

ภาพบรรยากาศในช่วงเช้า การอบรมหลักสูตรการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Windows 7)


 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Windows 7)

เมื่อเช้านี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 8


ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 8 โดยมีนายวิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ C ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูบวรสิกขการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress


พระครูบวรสิกขการ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress ซึ่งจัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบื้องต้น (๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)


พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผอ.ส่วนเทคโนฯมจร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบื้องต้น


๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบื้องต้น จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ซึ่งมีเจ้าหน้าผ่านการอบรมทั้งหมด 32 รูป/คน และกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแกผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่”


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่” (The modern office applications usage) ชึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ประมวลภาพอบรม หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงาน ด้วย WordPress เบื้องต้น 20 ส.ค 57