ประชาสัมพันธ์


หลักสูตร การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

ในวันที่ 18 – 19  ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น 2

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education

ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” คณาจารย์ คณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 24 – 25  ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร การสร้างสรรงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (G Docs)

ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 โซน C อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย